Translator

Pozvánka ZŠ Lazy pod Makytou

Rodičovské združenie 2018

Prednáška

thurzoCirkevný zbor ECAV Považská Bystrica srdečne pozýva na prednášku s témou „Uhorský palatín JURAJ TURZO – organizátor evanjelickej cirkvi na Slovensku”.
Prednáša PhDr. Jana Kurucárová.
Prednáška spojená s prezentáciu sa uskutoční v zborovej sieni Evanjelického kostola (Školská ulica 227/3) v Považskej Bystrici v stredu, dňa 12. decembra 2018 o 17.00 hod.

Rozlúčka

zdenka maslínová parteSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 2. decembra 2018 usnula v Pánu vo veku 70 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka, sestra a príbuzná Zdenka Maslínová, rod. Šponiarová.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 7. decembra 2018 v našom kostole v Lazoch pod Makytou.

Kýčerského spievanky 2018

Kýčerské spievanky 2018 plagát web

Mládežnícke služby Božie

 

 

mládežnícke plagát 2018 web– služby Božie v nedeľu, 26. po Svätej Trojici, dňa 25. novembra 2018, v poslednú nedeľu cirkevného roka, – sa uskutočnia o 10.45 hod.
Po nich sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň a pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

Rozlúčka

Fabišíková parteSo zármutkom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2018 usnula vo veku 52 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Iveta Fabišíková, rod. Panáčková z Dubkovej.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v piatok, dňa 23. novembra 2018 na cintoríne na Dubkovej.

Rozlúčka

parte ŠafárikSo zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu príbuzný Miroslav Šafárik z Olšovej.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 22. novembra 2018 v Lazoch pod Makytou.

Odhalenie pamätnej tabule v Bytči

Thurzo Bytča 20180408_172449_HDRPredsedníctvo nášho Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku srdečne pozýva na odhalenie pamätnej tabule palatínovi Jurajovi Turzovi dňa 4.11.2018 o 17.00 hod. v sobášnom paláci v Bytči.
Odhaleniu tabule bude predchádzať uvedenie novozvolených predstaviteľov a funkcionárov TUS, ktoré sa uskutoční v priestoroch sobášneho paláca už o 16.00 hod.
Oboch týchto milých udalosti sa zúčastní aj biskup VD ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

Pokázňová modlitba – pamiatka zosnulých

Pri dnešnej Pamiatke našich zosnulých ďakujeme za život i všetky možnosti, dary, talenty, slobodu, ktorú mali počas pozemskej cesty naši drahí a zároveň vkladajme seba i svojich najbližších do láskavých rúk dobrotivého nebeského Pána, ktorí chce, aby všetci ľudia boli spasení.

Pán kroky verných svojich vedie, tak neboj sa, je to len krátky sen. Nevzdávaj sa, nepodliehaj tieňom, veď výdych je bod prechodu len.
Táto nádej, táto viera/ slzy z očí nech zotiera/ nám, zarmúteným, plačúcim.

Naveky živý Bože a Pane, Ty darca a stvoriteľ života i Utešiteľ v súžení, keď si v týchto dňoch viac ako inokedy uvedomujeme realitu ľudskej nedokonalosti, nestálosti, predsa nás upokojuje nádej vzkriesenia. Vyznávame pokorne pred Tebou, že sme len ľudia, stvorené bytosti a že je mnoho toho, čomu ani nerozumieme. No napriek tomu máme pevnú nádej, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo si pripravil tým, ktorí Ťa milovali, či milujú.
Pri druhom viditeľnom príchode Pána Ježiša nastane premenenie tela na úplné iné, aké máme dnes. To budúce telo bude večné a neporušiteľné, pretože to nebude telo prirodzené, ale telo duchovné.
Neraz majú ľudia falošnú predstavu, že nebo je nejaký kostol, kde sa nič nerobí, iba počúvajú nekonečné piesne anjelských zástupov. Určite to bude iné. Keď Boh dokázal stvoriť tento náš pominuteľný svet v toľkej prírodnej krásne, rozmanitosti, nádhere, zákonitostiach, o čo krajšia musí byť večnosť v nebesiach pri Bohu samom. Veď i apoštol Pavel, ktorý mal úžasné duchovné dary a mával zjavenia vzkrieseného Pána Ježiša vyznal, že „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1. K 2, 9) Teda krásu, nádheru, blaženosť, ktorá nás čaká a je pre nás pripravená, si nevieme predstaviť ani v najživšej fantázii a predstavivosti.
Dnes, hoci prežívame melancholické chvíle rozpomienok, môžeme ďakovať Pánu Bohu za tento – hoci ľudským hriechom znečistený svet,  v ktorom teraz žijeme, ale aj za svet budúci, ktorý si On nenechá len pre seba, ale pozýva do neho aj nás, svoje stvorenia.
Aj táto vznešená viera nás pozýva, aby sme Ti zachovali lásku a vernosť, beh viery dokonali  a raz pre zásluhy Ježiša Krista, Pána a nášho Spasiteľa mohli byť vzkriesení k nádhernému životu.

Pokázňová modlitba – voľby

Aj v súvise s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať v najbližšiu sobotu, dňa 10. novembra 2018, má svoje opodstatnenie výzva apoštola Pavla, ktorý píše vo svojom Prvom liste Timoteovi, v 2. kapitole:  „Napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,  za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,  ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.“ (1. Tim 2,1-4)

Nebeský Pane, zo zvesti cirkvi sa učíme, že máme na prvom mieste hľadať Tvoje kráľovstvo a Jeho hodnoty. Zatiaľ žijeme v časnosti, v tomto svete, v tejto pozemskej ríši, preto sme takisto pozývaní k životu bohumilému, statočnému, mysliacemu aj na dobro tohto sveta. Tvoj apoštol Pavel hovorí: „Dávajte každému, čo ste komu podlžní: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu bázeň, tomu bázeň; komu česť, tomu česť.“ (R 13,7)
Kresťan nemá utekať mimo sveta, ale má pôsobiť v tomto svete, veď i Pán Ježiš Kristus povedal: „Vy ste soľ zeme.“ (Mt 5, 13)
Do svojich modlitieb za rast, napredovanie cirkvi, za poslušnosť Tvoju svätému slovu prikladáme modlitby nielen za katechétov, duchovných pastierov, pracovníkov s deťmi a mládežou, presbyterov, ale i za starostu, poslancov, ktorých sme si zvolili v slobodných voľbách a ktorých máme možnosť opäť si voliť.
Nebeský Pane, aj v tomto čase vkladáme do svojich modlitieb priebeh volieb i výber najvhodnejšieho kandidáta na starostu našej obce i kandidátov na poslancov.

Stránka 4 z 49« prvá...23456...910...posledná »