Translator

Služby Božie

* 25. marec 2018 * 6. nedeľa pôstna * nedeľa Kvetná, začiatok o 10.45 hod. Obsahovú náplň služieb Božích bude tvoriť čítanie pašiových textov a spev pašiových piesní.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční v zborovej miestnosti nácvik spevokolu Prameň.

Na základe rozhovoru s br. dozorcom a br. účtovníkom sa stretnutie zborového presbyterstva presúva na […]

Mládežnícke služby Božie

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli počas služieb Božích, v 13. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 10. septembra 2017.

Vnútromisijné popoludnie

V nedeľu, dňa 16. októbra 2016 v rámci mesiaca októbra – mesiaca úcty ku starším, pozývame najmä skôr narodených členov zboru o 15.00 hod. do zborovej miestnosti na vnútromisijné služby Božie. Spievať sa bude zo starého Spevníka. Po skončení služieb Božích bude posedenie s občerstvením a premietaním archívnych i aktuálnych fotografií.

Pamiatka posvätenia chrámu

Pamiatku posvätenia chrámu, 156. výročie si pripomenieme v nedeľu, dňa 13. septembra 2015. Nebude sa konať detská besiedka. Od tohto termínu bude pred a po skončení služieb Božích možnosť uhradiť si cirkevný príspevok /cirkevnú daň/ vo výške 4€ na osobu.

Pamiatka posvätenia chrámu

155. výročie Pamiatky posvätenia nášho chrámu sme si pripomenuli v 13. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 14. septembra 2014.

Zlatá konfirmácia

Pamiatku svojej konfirmácie v roku 1964 si jedenásť zúčastnených spolu s rodinnými príslušníkmi pripomenulo počas Zlatej konfirmácie v 9. nedeľu po Sv. Trojici, dňa 17. augusta 2014.

Vnútromisijné služby Božie pre skôr narodených

Vnútromisijné služby Božie spojené s prislúžením Večere Pánovej pre skôr narodených členov zboru sa uskutočnia v nedeľu, 22. decembra od 14.00 hod.v zborovej miestnosti. Po skončení bude občerstvenie a posedenie.

Posviacka obnoveného organa

V nedeľu, dňa 17. novembra 2013 sa konala počas služieb Božích posviacka nášho generálne zrekonštruovaného organa. Služby Božie obohatil organový koncert Pavla Stankoviča a Alžbety Várošovej.

TV Považie

V nedeľu, dňa 1. decembra 2013 TV Považie dovysielala záznam slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali dňa 3. novembra 2013 pri príležitosti odovzdania Zriaďovacej listiny nového denného stacionára SED Považská Bystrica a 10. výročia posviacky i otvorenia Domova sociálnych služieb – SED Košeca.

Tlačová správa tu>>>

Záznam služieb Božích na internetovej televízii ECAV tu>>>

[…]

Stránka 1 z 3123